สกายคลิฟฟ์
เพื่อสังคม

เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของทุกคนในสังคม
เพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

สร้างสรรค์

การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาสังคม ให้ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนถือเป็นพันธกิจ สำคัญของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ อย่างสกายคลิฟฟ์

ฟื้นฟู

เราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างชุมชน ที่แข็งแรงและรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทุกคนในชุมชนการอนุรักษ์ ธรรมชาติและผืนป่าถือเป็นการดูแลโลกที่ดีที่สุด ในภาคใต้ สกายคลิฟฟ์มุ่งเน้นการรักษาป่าไม้ อย่างยั่งยืนด้วยการปลูกและดูแลป่าชายเลน อันเป็นระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นแหล่ง อนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล อีกทั้งป่าชายเลนยังช่วยลดความรุนแรงของคลื่น ชะลอความเร็วของพายุให้ลดลงก่อนเข้าสู่ฝั่งเพื่อ ไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้อีกด้วย ส่วนใน ภาคเหนือ สกายคลิฟฟ์จะมุ่งมั่นปกป้องผืนป่าซึ่ง เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารนอกจากดูแล รักษา และพัฒนาธรรมชาติแล้ว
    • การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาสังคม ให้ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนถือเป็นพันธกิจ สำคัญของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ อย่างสกายคลิฟฟ์
    • เราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างชุมชน ที่แข็งแรงและรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทุกคนในชุมชนการอนุรักษ์ ธรรมชาติและผืนป่าถือเป็นการดูแลโลกที่ดีที่สุด ในภาคใต้ สกายคลิฟฟ์มุ่งเน้นการรักษาป่าไม้ อย่างยั่งยืนด้วยการปลูกและดูแลป่าชายเลน อันเป็นระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นแหล่ง อนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล อีกทั้งป่าชายเลนยังช่วยลดความรุนแรงของคลื่น ชะลอความเร็วของพายุให้ลดลงก่อนเข้าสู่ฝั่งเพื่อ ไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้อีกด้วย ส่วนใน ภาคเหนือ สกายคลิฟฟ์จะมุ่งมั่นปกป้องผืนป่าซึ่ง เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารนอกจากดูแล รักษา และพัฒนาธรรมชาติแล้ว